Změny v lidské sexualitě a sexuální orientace jedince

Současné výzkumy naznačují, že mnozí lidé nejsou ve svém způsobu myšlení a cítění, pokud jde o partnerství, po celý život pouze heterosexuální nebo jenom homosexuální. Zdá se, že je celkem běžným trendem přemýšlet a cítit oběma směry a mít případně i z obou forem sexuality zkušenosti. U většiny lidí většinou jedna sexuální orientace převáží tu druhou, ale někdy se stane, že jsou obě orientace na stejné úrovni; takovým lidem se říká bisexuálové.

Systematická sexuální výchova ve škole poskytuje mladým lidem příležitost naučit se biologická fakta týkající se pohlavního života a rozmnožování – to je základní krok na jejich cestě k zodpovědné dospělosti.

Sexuální orientace se může také změnit v průběhu života. U adolescentů je úplně přirozeným a běžným jevem, že procházejí vývojovou fází, kdy je přitahují příslušníci stejného pohlaví; obvykle jsou to mladí lidé právě na prahu dospělosti. Mnozí adolescenti tímto obdobím projdou a stanou se heterosexuály, zatímco někteří v homosexuální orientaci pokračují.

Jiné výzkumy ukazují, že sexuální orientace se může změnit i později v životě. Stává se to zhruba v období mezi 45. a 50. rokem života, kdy jsou případné děti v rodině dospělé a odešly a rodiče mají možnost přehodnotit svůj životní styl a svoje touhy.

<a href="https://pixabay.com/users/Takmeomeo/">Takmeomeo</a> / Pixabay
Změny v lidské sexualitě a sexuální orientace jedince

Sexuální přitažlivost

K charakteristice lidské sexuality patří i důvody, proč jsou muž či žena k někomu sexuálně přitahováni. Sem patří nejen to, co člověk na potenciálním partnerovi vidí, ale také, jak se sám ze sexuálního hlediska vnímá.

Při vytváření představy o sobě samých uvažujeme i o možnostech týkajících se sexuality, jako je například to, zda jsme sexuálně aktivní či nikoliv, jestli toužíme mít partnera jediného nebo preferujeme více partnerů najednou. Jestli dáváme přednost vztahům krátkodobým, kdy se nechceme vázat, nebo upřednostňujeme dlouhodobé vztahy monogamní.

Zdá se, že širokou tematiku sexuální přitažlivosti můžeme rozdělit na tři poměrně rozsáhlé oblasti. Jedna je fyzická, kam nepatří pouze to, zda je jiný člověk atraktivní nebo sympatický či krásný, ale také to, zda v nás vyvolává dojem, že „má zájem“ nebo by „si dal říct“.

Jaký vliv má v těchto případech psychika?

Druhou oblastí je oblast psychická, která má co do činění s myšlením a chováním, člověk zvažuje možného partnera v závislosti na celé řadě dalších faktorů včetně zázemí a vzdělání, jeho postojů, názorů a zájmů, vztahu k otci a matce a dokonce, i zda by se k sobě hodily okruhy obou rodin, případně okruhy přátel.

Třetí oblast se týká vlivů společnosti. Reklamní agentury, časopisy a filmy nás zahrnují přívalem jimi vytvořených ideálních sexuálních partnerů, jak by měli vypadat, jednat, žít. Jejich cílem je prodat zboží nebo vydělat peníze, ale jimi vytvořené představy nepochybně hrají při výběru partnerů svoji důležitou roli.

5688709 / Pixabay

Sexuální možnosti

Ve druhé polovině 20. století se západní společnosti staly k sexuálnímu chování a dalším aspektům se sexualitou souvisejícím daleko přístupnějšími a tolerantnějšími. Tato tolerance se projevuje třeba i v tom, že informace o záležitostech týkajících se sexuality jsou mnohem dostupnější. Na druhou stranu přináší řadu nových možností, díky nimž mohou lidé vyjádřit svoje nejniternější city a sexuální touhy a mohou tak žít daleko spokojenější život.

Jiným důsledkem těchto změn je, že lidé mají daleko více možností srovnávat se s ostatními. Mnoho lidí sice takové srovnání vůbec nepotřebuje, ale důležitým důsledkem je, že sexuální partneři k sobě mohou být daleko otevřenější a upřímnější, takže si mohou navzájem způsobovat více radosti a být spolu šťastnější. V ideálním případě se mohou bez zábran svěřit s jakýmkoliv problémem a o všem si mohou promluvit.

Sexuální volnost jako formu určitého tlaku

Možnost výběru vede k nerozhodnosti, způsobuje obavy a je příčinou strachu, a to zejména u adolescentů. Zvláště pokud se cítí vázáni povinností dodržovat zásady chování stanovené partou, vrstevníky. Místo aby se sexuálně projevili, působí jim právě tato otevřenost deprese, ztrátu sebedůvěry a může vést k podceňování vlastních schopností. V takových případech je moudré vyhledat pomoc odborného poradce, sexuologa či zajít do manželské a předmanželské poradny.

geralt / Pixabay

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *